Adatvédelmi nyilatkozat

UEFA EURO 2020 Önkéntes Programmal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató, hozzájáruló nyilatkozat

A jelen tájékoztatóban a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi UEFA EURO 2020 rendezvénnyel kapcsolatos közérdekű önkéntes tevékenység végzésére vonatkozó toborzási eljárásban, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony létrehozása és fennállása során megvalósuló személyes adatok kezeléséről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást az érintettek számára.

Az adatvédelmi tájékoztató utolsó oldalán szereplő az adatvédelmi nyilatkozat megadása az önkéntes programban történő részvételhez, a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges. A személyes adatok átadásának elmaradása a szerződés megkötésének elmaradásával jár.

 1. Adatkezelő személye

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: adatkezelő)

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter, Főpolgármester

Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11

E-mail elérhetőség: hentz.zsuzsanna@budapest.hu

Adatvédelmi tisztviselő személye, elérhetőségei: Dr. Molnár Katalin, +36 1 327-1454, molnarkatalin@budapest.hu

 1. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a 2020. és 2021. között az Európa Bajnokság Budapest Főváros területén megrendezett mérkőzései során az adatkezelő által üzemeltetett un. Szurkolói Zónákban és a Budapest Fővárosban kihelyezett információs pultoknál önkéntes munkát végző személyek és az adatkezelő között létrejött jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségeket az adatkezelő érvényesíthesse, teljesíthesse.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, az adatkezelési jogalapok, és az egyes adatkezelések időtartama

Az adatkezelő által rögzített személyes adatokat az érintettől kéri meg.

A 16. életévét még be nem töltött önkéntes esetében a hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha a hozzájárulását a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyezte. Ilyen személy az engedélyét az írásban megadott hozzájáruló nyilatkozaton kell feltüntesse. Korlátozottan cselekvőképes személy, illetőleg részlegesen korlátozott nagykorú személy esetében az adatkezelés csak akkor jogszerű, ha a jogviszonyra vonatkozó szerződést az érintett törvényes képviselő beleegyezésével kötötte meg.

 

3.1. Toborzás során, a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt 

Jelen pontban rögzített adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont]:

 1. a) természetes személyazonosító adatai (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím)
 2. b) elérhetőségeit, úgymint e-mail címe, telefonszáma,
 3. c) vállalt munkanapok munkaterületek,
 4. d) korábbi önkéntes tevékenység végzésére vonatkozó adatok,
 5. e) nyelvtudás.

A személyes adatok kezelésének célja az a) pont esetében érintettet való kapcsolat fenntartása, a b)-e) pontok tekintetében a toborzási kiválasztás lefolytatása.

Amennyiben a toborzás nem jár eredménnyel, az adatkezelő az adatok kezelését az eljárás lezárultát követő két hónapon belül megszűnteti.

 

3.2. A közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése után

Az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli az érintettel kapcsolatosan, a következő jogalapok szerint:  

a)  természetes személyazonosító adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét), valamint állampolgárságát, megadott telefonos, elektronikus elérhetőségét,

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

b) Végzettségére és nyelvtudására vonatkozó adatok,

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

c) kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

d) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

e) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

f) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

g) a közérdekű önkéntes részére biztosított juttatásokat,

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

h) adószámát, és TAJ számát,

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

i) bankszámlaszámát,

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

j) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját, valamint

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

k) azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik.

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Szerződés teljesítése [6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Amennyiben a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó szerződést megkötik, az adatkezelő az önkéntes személyes adatait korlátozott ideig őrzi. A korlátozott idő lejár azt a naptári évet követő 5. év végén, amely naptári évben az önkéntes az adatkezelő részére önkéntes munkát végzett.

3.3. UEFA EURO 2020 rendezvényein készített fénykép- és videó felvételek

AZ UEFA EURO 2020 rendezvényein az adatkezelő fénykép- és videó felvételeket készíthet. A felvételek rögzítésének célja a rendezvények népszerűsítése, ismertté tétele. Ez okból a felvételeket az adatkezelő nyilvánosságra hozhatja. Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása [GDPR 6. cikk. (1) a) pont]

 1. Adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozók személye
 1. a) Az adatkezelő megbízásából, mint adatfeldolgozó a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5., : +36 1 363 2673 E-mail: iroda@mujegpalya.hu), valamint az előbbi adatfeldolgozójaként a Bowman and Becker Kft. (2462 Martonvásár, Dózsa György út 2., cgj.: 07-09-027428, Tel.: +36-20-801-2083 E-mail cím: info@euro2020hostcitybp.hu) ellátja az önkéntes programba jelentkező személyek kiválasztását.
 2. b) Az adatekzelő megbízásából, mint adatfeldolgozó a számviteli, könyvelési és bérszámfejtési feladatokat a Budapest Sportszolgáltató Központ (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5., Tel.: +36 1 363 2673, E-mail: iroda@mujegpalya.hu, adószám: 25352050-2-41)​ látja el.
 1. Adatok továbbítása harmadik személy részére

Abban az esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére továbbítja, az adattovábbítás jogalapjai a következők:

 1. a) Európai Labdarugó Szövetség (Union of European Football Associations, (továbbiakban: UEFA)). Az Európai Unión belüli adatvédelmi képviselete: Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Data Protection, c/o Teneo Cabinet DN, Rue d’Arlon 25, BE-1050 Brussels, Email:privacy@uefa.ch. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett 2. pontban rögzített formában megadott hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. Az adattovábbítás célja: a rendezvények szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A továbbított adatok köre: az érintett természetes személyazonosító adatai.

Svájc, a GDPR rendelkezései alapján harmadik országnak minősül, ilyen országnak lényegében az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli országok tekinthetők. Svájc adatvédelmi szabályozása alapján az Európai Unió megfelelőségi határozatta rendelkezik, így területére személyes adat ez alapján továbbítható. Amennyiben erről további információkat kíván kapni, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjétől kérhet tájékoztatást.

 1. b) Magyar Labdarúgó Szövetség. Cím:1112 Budapest, Kánai út 2.D., E-mail:mlsz@mlsz.hu Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1. Adatvédelemi ügyekkel kapcsolatos elektronikus elérhetőség: adatvedelem@mlsz.hu. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett 2. pontban rögzített formában megadott hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. Az adattovábbítás célja: a rendezvények szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A továbbított adatok köre: az érintett természetes személyazonosító adatai.
 1. c) Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Kft. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett 2. pontban rögzített formában megadott hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. Az adattovábbítás célja: a rendezvények szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A továbbított adatok köre: az érintett természetes személyazonosító adatai.
 1. d) UEFA által megjelölt szponzorok részére. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett 2. pontban rögzített formában megadott hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. A szponzorok személyéről az érintetteket az adatkezelőnek legkésőbb az adatok továbbítása előtt tájékoztatnia kell. Az adattovábbítás célja: az ilyen szervek által biztosított juttatások biztosítása. A továbbított adatok köre: az érintett természetes személyazonosító adatai.
 1. f) Törvényben meghatározott esetekben, az azokban foglalt hatóságok részére. Ha a munkavédelmi hatóság, az adóhatóság, a fogadó szervezet szakmai vagy törvényességi ellenőrzését, illetve felügyeletét ellátó szervek. Az adattovábbítás jogalapja és célja: az adattovábbítás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont]. A továbbított adatok köre: a konkrét vizsgálatban, jogszabályi felhatalmazás alapján, célhoz kötött adatkezelés figyelembevételével, a jelen tájékoztató 6. pontjában kért adatok.
 1. Tájékoztatás a jogokról

Amennyiben az adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulása, és a személyes adatok kezelése a jogviszony későbbi időpontjában az adatkezelőre vonatkozó kötelezettség érvényesítése okán nem szükséges, az érintett kérheti személyes adatainak törlését.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan a következő jogokkal rendelkezik:

 1. a) információt kérhet, az Adatkezelőtől a kezelt adatok köréről (GDPR 14. Cikk),
 2. b) kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést (GDPR 15. Cikk),
 3. c) továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését (GDPR 16. Cikk),
 4. d) vagy törlését (GDPR 17. Cikk),
 5. e) a személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. Cikk),
 6. f) megilleti a személyes adatok hordozhatóságához való jog (GDPR 20. Cikk), valamint
 7. g) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. Cikk).

Amennyiben a fenti jogokról részletesebben kíván tájékozódni, kérjük, hogy a GDPR jelzett cikkeit olvassa át, kérdése esetén forduljon az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt az adatkezelő 1. pontban rögzített adatvédelmi tisztviselőjénél teheti meg.

Amennyiben úgy dönt panaszával Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.